Pražský filmový Kufr


 Pražský filmový Kufr 2019, 3.ročník

Cílem festivalu je vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro děti podobných zájmů, přehlídku nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových tvůrčích zkušeností.


Mladým filmařům poskytnout svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a školních pravidel.

Umožnit partnerskou a respektující zpětnou vazbu od dospělých odborníků, která jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, jednak získat sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty.

V neposlední řadě si klademe za cíl vyhledávat a propojovat mladé filmařské talenty, ale dětem i pomáhat.


Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 15. lednu 2019, uzávěrka soutěže je 22. září 2019, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými filmy.

Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do soutěže.

Autoři nemohou do soutěže přihlásit snímky, které byly přihlášeny v předchozích ročnících.

Zařazení snímku do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere snímky, které splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže, a tedy postoupen k hlasování porotě.

Soutěžní program FF PFK tvoří tyto hlavní sekce:

 • 1. Hraný film
 • 2. Dokumentární film a reportáž
 • 3. Animovaný film
 • 4. Film do minuty

V roce 2019 jsou vypsány tyto vedlejší sekce:

 • Moje místo –Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)
 • Zeleným objektivem –Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • (Ne)bezpečnej svět –Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)

Věkové kategorie

 • A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
 • B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • C. Studenti středních škol (do 20 let).

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních snímků bude možné od 1. 4. 2019.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 22. září 2019, 23:59 h.

K on-line přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

 • soutěžní snímek; název filmu musí mít tuto podobu: NÁZEV_FILMU
 • anotaci filmu(on-line přihláška). Anotace je velmi důležitá pro prezentaci snímku na webových stránkách festivalu.

Uvítáme tyto přílohy:

 • 3 fotografie nebo screenshoty z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif
 • 3 fotografie z natáčení (režiséra filmu / realizačního týmu) v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_NATACENI_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FF PFK.

Možnosti dodání soutěžních snímků

 • Soutěžní snímek nahrajte na festivalový web PFK: přístupové jméno a heslo Vám bude zasláno po vyplnění přihlášky na webu festivalu.

NEBO

 • Snímek je možné doručit osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky; na CD, DVD) jako obyčejnou zásilku v ploché obálce na adresu pořadatele festivalu:

Dům dětí a mládeže Praha 6
Filmová soutěž PFK
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6

Výlohy spojené se zasláním filmů hradí přihlašovatel.

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové doporučené délce:

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Film do minuty – do 1 minuty

V sekci animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

Technické podmínky

 • Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě. (Nedostatečná kvalita snímku může být důvodem nezařazení filmu do soutěže.)
 • Preferujeme formáty MPEG 4 – kodek H264.
 • Maximální velikost souboru je 1,5 GB.
 • Součástí snímku musí být 00:05'' trvající BLACK na videu před započetím filmu a 00:05'' trvající BLACK na videu po skončení filmu.
 • Na jednom nosiči může být i více filmů, pokud jsou všechny přihlášeny do soutěže.
 • Všechny zaslané nosiče musí být označeny názvem filmu a jménem autora.

Porota a ceny

 • Filmy do finále soutěže vybírá a hodnotí festivalová porota, která je poradním orgánem festivalové rady.
 • Porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, producentů a partnerů festivalu.
 • Porota bude hodnotit všechny soutěžní sekce.
 • Členem poroty nesmí být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů přijatého do soutěže. Všichni členové poroty jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Ředitel festivalu nebo členové festivalové rady se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílejí se na hlasování.
 • Předpokládá se udělení hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka, dále pak udělení cen partnerů u vedlejších sekcí.
 • Ceny budou předány během slavnostního FestDne.
 • Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků během festivalového dne.
 • Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

Cena diváka – divácké hlasování

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Dle výsledků hlasování bude udělena Cena diváka.

Divácké hlasování začne 1. 10. 2019 a ukončeno bude 31. 10. 2019 v 23:59 h.

Cena diváka bude udělena při slavnostním předávání cen během FestDne.

V případě nízkého počtu soutěžních snímků v dané sekci nemusí být udělena cena diváka.Bližší informace na  webu festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz  nebo www.facebook.com/prazskyfilmovykufr/