ANGLICKÁ KONVERZACE

Jazykový kroužek - výuka anglického jazyka a konverzace v cizím jazyce. Děti se budou setkávat s jazykem v podobě tématicky se vztahujícím k různým obdobím roku, jeho svátkům a budeme se věnovat i dalším komunikačním tématům - účastník by měl být schopen použít cizí jazyk v každodenní komunikaci i v diskuzi o složitějších a odborných tématech. Snažíme se výuku jazyka nenásilně včlenit mezi běžné aktivity, aby účastník chápal výuku jako součást herního procesu a vytvářel si pozitivní vztah k celámu vzdělávacímu procesu. NUTNÉ ZNALOSTI . Kroužek nevyžaduje předchozí zkušenost. VYBAVENÍ NA KROUŽEK . Není nutné VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ CÍLE . Seznámit se s vybranými tématy, zvládnout slovíčka, fráze, tvorbu vět. . Porozumět sdělením, pokynům a odhadnout význam neznámých výrazů podle kontextu . Rozvíjet řečové a komunikační dovednosti po formální i obsahové stránce. . Přemýšlet a samostatně uvažovat. . Číst s porozuměním (věcně i jazykově)a prezentovat textu. . Orientovat se ve vyslechnutém nebo přečteném textu, reprodukovat jeho obsah, vyprávět příběhy a zážitky a písemné zaznamenat podstatné myšlenky a informacíez textu, formulat vlastní texty a popis svých pocitů. . Rozvíjet schopnost sociální interakce a posílit etické a morální zásady. . Umět obhájit svůj názor a postoj a dokázat využít získané dovednosti v každodenním životě. OBSAH . Rozvíjení slovní zásoby, výslovnosti a stavby věty. . Komunikační situace (získávání a předávání informací), aktuální komunikační témata a základní konverzační dovednosti (Domov, volný čas, služby, cestování, vztahy, zdraví, vzdělání, zaměstnání, studium, aj.) . Faktické znalosti o geografických, demografických, hospodářských, politických a kulturních faktorech dané jazykové oblasti. . Účastníci budou pracovat s používanými postupy v praxi. VÝSTUP Z KROUŽKU . Získané dovednosti jsou závislé na době, po kterou bude účastník na kroužek docházet. . Účastník správně vyslovuje a používá získanou slovní zásobu - vyjadřuje a obhajuje písemně i ústně své myšlenky a názory. . Reaguje adekvátně a gramaticky správně. . Spontánně užívá vhodné výrazy ve složitějších a méně obvyklých situacích a komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní i v méně běžných a odborných situacích. . Spolupracuje při kurzu s ostatními účastníky, pod vedením jednoduše vyjadřuje svoje názory, samostatně se rozhoduje, při setkání s rodilým mluvčím zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do diskuze na různé témata týkající se i odbornějších zájmů. . Účastník umí obhájit svůj názor a postoj, respektuje druhé. DDM - Dům UM si vyhrazuje právo změny termínu, lektora a dalších možných technických náležitostí.

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Úterý (17:00 - 18:30 - lektor: Eliška Stehlíková)

Kategorie: Ostatní
Věk: 10 - 18

Cena za školní rok: 2 100 Kč
Cena za pol.: 1 600 Kč
Poznámka: Místo konání: Strašnice - klubovna přízemí

Nutné vybavení: není nutné

V ceně je zahrnuto: lektor, program, materiál, prostoryOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Kontaktní osoba: Zbyněk Chalupa - vedoucí oblasti, tel.: 603 178 820, chalupa@dumum.cz