Jak vybrat tábor

Jak vybrat správný tábor?
Patrně nejbezpečnějším táborem pro vaše dítě bude takový tábor, kde již znáte jeho vedoucí i některé děti, které se ho zúčastní, a současně víte, že se s nimi vaše dítě dobře cítí. Tuto podmínku obvykle splňují tábory pořádané například oddíly, kterých je vaše dítě členem, nebo organizace, do jejichž kroužků vaše dítě dochází. Rozhodnete-li se své dítě poslat na některý tábor poprvé, je vhodné zjistit, zda hlavní vedoucí absolvovali školení doporučená MŠMT, věnovat pozornost pořadateli a jeho ochotě poskytnout vám všechny informace o táboře, které budete vyžadovat. Především se ale zamyslete spolu se svým dítětem, kde bude oněch pár dní šťastné, zvažujte, jaké činnosti vaše dítě těší a baví. Posíláte-li ho na tábor poprvé, není také od věci pokusit se domluvit s rodiči jeho přátel a zařídit, aby nejelo úplně samo, ale se svým kamarádem. Především mějte na paměti, že jsou to jeho prázdniny. Výběr tábora proto nenechávejte na poslední chvíli, věnujte se mu se vší pečlivostí a konečné rozhodnutí učiňte společně – s vaším dítětem.

Typy letních táborů
Dětské letní pobyty lze rozdělit do dvou skupin. První tvoří tábory, které setrvávají v místě, druhé pak tábor putovní. Tábory putovní lze dále členit na tábory vodácké, turistické a cykloturistické. Druhů táborů v místě pak existuje nepřeberné množství, nicméně je možné v nich dále rozlišit alespoň 3 významné směry. Tábory, kde je kladen důraz na tematiku vzdělávací (tábory jazykové, matematické atp.), letní pobyty orientované umělecky (múzicky - tj. tábory dramatické, taneční, výtvarné atp.) a prázdninové pobyty sportovní. Za trend lze bezesporu označit velký nárůst táborů, které jsou tematicky inspirované počítačovými hrami, fi lmy nebo fantasy literaturou. Naopak na ústupu, zdá se, jsou klasické tábory, jejichž program je orientován na tramping a osvojování tábornických znalostí, dovedností a principů. S tematickým zaměřením konkrétního letního tábora pak obvykle souvisí i úroveň ubytování, otázka bezpečnosti a relativní míra pohodlí. Lze očekávat, že ubytování na cykloturistickém táboře bude vycházet ze skutečnosti, že se jedná o tábor „na cestě“a děti budou pravděpodobně spát ve stanech. Naopak vyšší míru relativního pohodlí bude nabízet například tábor šachový. Se zaměřením tábora pak bezpochyby souvisí denní režim táborníků. Ten může být vzhledem k rozmanitosti táborových programů lecjaký, v každém případě ale musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Psychická a fyzická zátěž s ním spjatá musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Tak o tom také hovoří zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně vetřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb., které problematiku letních táborů řeší. Dále stanovují také například prostorové podmínky, zásady při ubytování dětí, zásobování vodou nebo stravování.

Několik slov psychologa
„Z hlediska psychologa by bylo možno ještě několik vět dodat; pobyt na táboře s vrstevníky má pro každého účastníka velký význam – umožňuje hlubší vzájemné poznání, navázání přátelství. V dnešní době se tak často a rádo lamentuje nad tím, jak děti tráví moc času u televize, počítačů a internetu a jak málo se hýbou, tj. jak nevhodně tráví svůj volný čas. Dobře vedený a s citem vybraný tábor může toto vše pomoci napravit. Tábory jsou výbornou příležitostí k seberozvoji a sebepoznání, kultivaci vzájemných vztahů mezi vrstevníky. To je také předpokladem postupného a přirozeného uvolnění z výlučných vazeb na rodinu a získávání potřebných zkušeností ve vztahu s lidmi a to jak pozitivních, tak i problematických,které se děti naučí zpracovávat. Všechny tyto aspekty jsou důležité v budoucnu při osamostatnění jedince, hledání vhodných přátel a osobního zázemí, partnera.“Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.

Zpět na seznam